MonAirNet | Posílení příhraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem
v oblasti hodnocení zatížení volného ovzduší POPs daného regionu
 

Znojmo-Kuchařovice

Odběrová lokalita MONAIRNET:

  • Znojmo-Kuchařovice

Typ lokality:

  • zatížená venkovská

GPS souřadnice:

  • 48°52'52.6"N, 16°05'08.6"E

Nadmořská výška:

  • 336 m

Odběrová technika v rámci projektu MONAIRNET:

  • Vzorkovače atmosférické depozice
  • Pasivní vzorkovače volného ovzduší
  • Vzorkování jehličí (pasivní vzorkování ovzduší)

Popis lokality:

Odběrová lokalita je umístěna v prostoru měřiště na pozemku meteorologické stanice ČHMÚ Znojmo-Kuchařovice 246. Stanice se nalézá na mírném návrší na severním okraji obce. V okolí převažuje orná půda. Zástavba rodinnými domy je ve vzdálenosti cca 100 m, rovněž automobilová doprava v nejbližším okolí je minimální. Měřiště bylo umístěno cca 30 m severozápadně od budovy stanice.

Možnými zdroji znečištění jsou antropogenní vlivy (lokální topeniště) a prašnost z okolních zemědělských pozemků. Lokalita reprezentuje venkovskou oblast v blízkosti většího města.