MonAirNet | Posílení příhraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem
v oblasti hodnocení zatížení volného ovzduší POPs daného regionu
 

Vzorkování atmosférické depozice

 

 

Pro potřeby projektu byly zkonstruovány nové typy vzorkovačů atmosférické depozice (patentová ochrana). Jedná se o zařízení pro odběr suché i mokré atmosférické depozice. Umožňuje při souběžném odběru separovat vzorky atmosférických pevných částic a zvlášť vzorky vody pro následnou analýzu obsahů perzistentních organických polutantů (POPs). Prachové částice jsou zachytávány na křemenném filtru, který je umístěný před skleněnou patronou naplněnou adsorpční pryskyřicí XAD, kde dochází k zachycení POPs obsažených ve srážkové vodě. Běžně používaná metodika analýzy vzorků srážkové vody může být limitována skladováním a nedostatečnou stabilizací. Z tohoto pohledu je XAD sorbent velice vhodný pro dlouhé odběrové intervaly.

Každý vzorkovač se skládá ze sběrné nádoby z borosilikátového skla o průměru  250 mm. V nejužší části na ni navazuje držák filtru pevných částic z nerezové oceli. Ten je zakončen závitem pro osazení skleněné kolony s XAD sorbentem. Sběrná nádoba, filtr pro vzorkování pevných částic depozice i XAD kolona jsou uloženy v plášti s temperačním prvkem. Vzorkovač je vyroben z vhodného inertního materiálu neobsahujícího látky, které jsou v atmosférických depozicích tímto zařízením cíleně vzorkovány (mezi takové látky patří např. perfluoroktyl sulfonan, PFOS, zpomalovače hoření – polybromované difenylethery atd.). Stejně jako v případě aktivního odběru vzorků vzduchu byla vzorkovací perioda 3 měsíce.