MonAirNet | Posílení příhraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem
v oblasti hodnocení zatížení volného ovzduší POPs daného regionu
 

Vzorkování jehlic

Kromě standardních metod odběru vzduchu (aktivní, pasivní) a atmosférické depozice byly v rámci projektu odebrány i vzorky jehlic smrku ztepilého (Picea abies). Perzistentní organické polutanty (POPs) jako skupina látek s nízkou rozpustností ve vodě a vysokým rozdělovacím koeficientem n-oktanol-voda má tendence se akumulovat v lipidických tkáních, což zahrnuje i voskovou vrstvu na povrchu rostlin. Ta může vychytávat a akumulovat POPs z atmosféry po dlouhou dobu a lze tedy rostliny využít jako pasivní vzorkovače ovzduší. Monitoring ovzduší s využitím vegetace představuje levnější a snadno dostupnou metodu pro odhad dlouhodobého atmosférického znečištění například ve špatně dostupných lokalitách.

Pro odběr jehlic byla využita metodika používaná v projektu MONARPOP. V průběhu října 2012 byly jednorázově odebrány jednoleté jehlice a podrobeny analýze na vybrané druhy POPs.