MonAirNet | Posílení příhraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem
v oblasti hodnocení zatížení volného ovzduší POPs daného regionu
 

O projektu

Hlavním cílem projektu je posílení příhraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem v oblasti hodnocení zatížení volného ovzduší perzistentními organickými polutanty (POPs).

Rakousko a Česká republika zaujímají klíčovou polohu na rozhraní regionů Evropy. Projekt je tedy zaměřen na konkrétní hodnocení zatížení volného ovzduší regionu a to s využitím koordinovaného monitoringu látek, které podléhají dálkovému transportu, mají dlouhou dobu života a jsou toxické pro životní prostředí a člověka.

V rámci realizace projektu byla vybudována společná monitorovací síť s jednoročním měřícím programem. Byly aplikovány nejmodernější vzorkovací techniky a postupy. Na vybraných lokalitách Jihomoravského kraje, kraje Vysočina, Jihočeského kraje, Dolního Rakouska a Horního Rakouska (20) byly instalovány pasivní vzorkovače na bázi polyuretanové pěny, nové, patentem chráněné vzorkovače atmosférické depozice, unikátní vícesměrová velkoobjemová (HiVol) odběrová čerpadla a byl proveden odběr jehlic. Pasivní vzorkovač byl umístěn také na lokalitě Svratouch, která sice již neleží na území krajů patřících do projektu, ale je důležitou referenční lokalitou.

Tím byla získána srovnatelná data koncentrací POPs ve volném ovzduší pro celou oblast. Došlo také k navázání této sítě na již existující velkoplošné monitorovací sítě (EMEP, MONARPOP, MONET).

Odebrané vzorky byly analyzovány na obsah polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs), polychlorovaných bifenylů (PCBs), organochlorovaných pesticidů (OCPs), polybromovaných difenyletherů (PBDE), perfluorovaných látek (PFCs) a polychlorovaných dibenzodioxinů (PCDDs) a furanů (PCDFs). Získané výsledky, zvláště z unikátních aktivních vzorkovačů, které jsou schopny odebírat vzorky ovzduší dle převládajícího proudění vzdušných mas, mohou pomoci detekovat regionální i vzdálené zdroje znečištění POPs.

Výsledky jsou statisticky vyhodnoceny a interpretovány. Data slouží jako podklad pro posouzení úrovně znečištění jednotlivých regionů POPs, ale také ve formě GIS map pro informování státní správy i širokého obyvatelstva.

Realizační tým:

Pavel Čupr, Peter Weiss, Wolfgang Möche, Roman Prokeš, Daniela Baráková, Philipp Hohenblum, Lenka Škrdlíková, Ilona Václavíková, Ondřej Sáňka, Petr Kukučka, Petra Přibylová, Kateřina Šebková, Ivan Holoubek a Jana Klánová.